Annonce fra lokalavisen

INFORMATIONSMØDE OM NYE VINDMØLLER VED RENDBÆK ØST

Jammerbugt Kommune har offentliggjort forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan med tilhørende VVM-redegørelse vedrørende opførelse af vindmøller ved Rendbæk Øst. Projektet består af 16 stk. 3,6 – 4,3 MW vindmøller, med en totalhøjde på 150 m.

Jammerbugt Kommune og opstilleren af vindmøllerne, Dansk Vindenergi ApS, inviterer hermed alle interesserede til offentligt informationsmøde om projektet.

Mødet holdes tirsdag den 12/2 2019 kl. 19.00 på Skolecenter Jetsmark, afdeling Pandrup, Blokhusvej 41, 9490 Pandrup.

På mødet vil Jammerbugt Kommune og opstilleren redegøre for projektets betydning for de omkringliggende beboelsesejendomme.

Energistyrelsen vil redegøre for reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af vindmøllernes etablering (værditabsordningen) samt reglerne for køberetsordningen, som giver mulighed for at købe ejerandele i projektet – jf. lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) .

Alle er velkomne til mødet.

Har du ikke mulighed for at deltage, kan du efter mødet rekvirere det orienteringsmateriale, som udleveres på mødet, ved at kontakte Niels Mejlholm fra Dansk Vindenergi ApS på tlf. 20804909 eller info@dansk-vindenergi.dk.

Du er altid velkommen til at kontakte Energistyrelsen, De Fire Vindmølleordninger, på tlf. 70 20 13 53 eller fo@ens.dk, hvis du har spørgsmål om værditabsordningen eller køberetsordningen.

REGLERNE FOR ANMELDELSE AF KRAV OM VÆRDITABSERSTATNING

Værditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, som bliver naboer til nye vindmøller, mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte anlæg må forventes at påføre de pågældende ejendomme et værditab.

Krav om værditabserstatning kan anmeldes gratis, hvis beboelsesejendommen er beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 6 x vindmøllens totalhøjde fra nærmeste mølle i projektet.

Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt, at beboelsesejendommens primære udendørsarealer – arealer, som indgår i værditabsvurderingen – ligger inden for den angivne afstand. Det er selve beboelsesbygningen, som skal ligge inden for afstandsgrænsen, for at der er fritagelse for gebyr.

På mødet – samt i orienteringsmaterialet – oplyses der om de nærmere regler for gebyrbetaling, og det oplyses, hvilke ejendomme der har bygninger, der ligger inden for en afstand af 6 x møllehøjden fra mølleprojektet.

Hvis din beboelsesbygning ligger længere væk end 6 x møllens totalhøjde, skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr., da opstiller ellers ikke er forpligtet til at betale erstatning for værditab. Kontonummer til brug for indbetalingen fremgår af anmeldelsesskemaet.

Hvis du tilkendes erstatning for værditab, indgår aftale med opstiller om erstatning, eller hvis sagen ikke kan realitetsbehandles, får du gebyret tilbage.

KRAVANMELDELSE

Anmeldelse af krav om erstatning for værditab skal ske til Energistyrelsen, som administrerer værditabsordningen.

Anmeldelsen skal være modtaget senest 8 uger efter, at mødet har været holdt, hvilket vil sige inden den 9/4 2019 kl. 16.00.

Anmeldelsen af erstatningskrav kan ske via hjemmesiden www.taksationsmyndigheden.dk. Alternativt kan anmeldelsesskemaet rekvireres på tlf. 70 20 13 53.

Overskrides fristen eller indbetales gebyr ikke senest efter påkrav, er opstiller ikke forpligtet til at betale for værditab.

Under særlige omstændigheder kan der senere end den 9/4 2019 kl. 16.00 anmeldes krav om erstatning for værditab.

For at der kan gives dispensation fra anmeldelsesfristen, kræves det dog, at ejeren af beboelsesejendommen af særlige grunde ikke har haft mulighed for at blive opmærksom på annonceringen af det offentlige møde eller på det foreliggende individuelle orienteringsbrev, som sendes til ejere af bygninger, der helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til 6 x møllehøjden., eller at ejeren ikke har kunnet fremsætte krav inden for 8-ugers fristen pga. sygdom, længere tids bortrejse el. lign.

DET VIDERE FORLØB

På mødet – samt i orienteringsmaterialet – gives der nærmere information om, hvordan kravanmeldelsen efterfølgende håndteres, og hvordan værditabsvurderingen foregår. Informationen kan også findes på Energistyrelsens hjemmeside.

REGLERNE FOR KØBERETSORDNINGEN (I OVERBLIK)

Køberetsordningen forpligter opstilleren til at udbyde mindst 20 % af projektet som ejerandele til de lokale borgere.

Udbuddet af andele i projektet vil blive annonceret i de købsberettigedes lokalområder.

Udbudsperioden er mindst 8 uger fra tidspunktet for annoncering, og i udbudsperioden skal opstiller afholde et møde, hvor der orienteres om udbuddet.

Bemærk, at udbuddet først finder sted efter, at der er givet byggetilladelse til vindmølleprojektet.

Der vil i øvrigt blive informeret nærmere om reglerne for køberetsordningen på mødet den 12/2 2019, kl. 19.00, herunder vil det blive gennemgået, hvem der er berettiget til at købe andele.