Information om støj

Vindmøller udsender en vis støj og skal opfylde Miljøministeriets regler om støj for at blive godkendt. Støjgrænsen for vindmøller svarer til lyden af sagte tale, og grænserne er fastsat af Miljøministeriet.

I det åbne land er der fastsat en støjgrænse på 42 dB(A) udendørs ved nabobeboelser ved en vindhastighed på 6 m/s, og en støjgrænse på 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

Da alle vindmøller i projektet placeres over 900 m fra beboelser er der en pæn margin til de gældende støjgrænser.

Den røde streg markerer 44 dB(A)støjgrænsen ved en vindhastighed på 8 m/s. Alle beboelser ligger udenfor denne grænse.

LAVFREKVENT STØJ

Grænsen for lavfrekvent støj er indendørs på 20 dB(A) ved både 6 m/s og ved 8 m/s. Denne grænse gælder både i det åbne land og ved støjfølsom arealanvendelse.

Den røde streg markerer den gældende grænseværdi på 20 db(A) lavfrekvent støj ved en vindhastighed på 8 m/s for 16 stk. Vestas V126 vindmøller.

Som det ses vil vindmøllerne give et væsentligt mindre niveau for lavfrekvent støj end regler kræver.

Når man sammenligner med støjen fra de nuværende 12 vindmøller vil den støjmæssige påvirkning fra de 16 nye vindmøller samlet set være lavere end fra de eksisterende vindmøller. Dette glæder både almindelig støj og lavfrekvent støj.  De forskellige støjniveauer fremgår af nedenstående oversigt.

 

I dette skema sammenlignes støj og skygger for de 3 forskellige mølletyper med støj og skygger fra de eksisterende 12 vindmøller ved Rendbæk. (skemaer og kort kan forstørres ved at markere dem)

 

Hvorfor beregner man støjen ved en nabo i stedet for at måle den ved naboen ? Se forklaring på dette link